Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej

Czcionka:

Koordynatorzy ds. dostępności:

 1. Ewa Anyszkiewicz – koordynator ds. dostępności w zakresie dostępności architektonicznej – tel. 84 6577236
 2. Marcin Wilkos – koordynator ds. dostępności w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej – tel. 697 710 232

 

Deklaracja Dostępności

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.uchanie.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Część materiałów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów. Deklarację sporządzono 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Obecny poziom dostępności to 74,50% wg. ostatniego raportu z audytu dostępności serwisu internetowego.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link poniżej.

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej informacja dla osób korzystających z języka migowego i osób z innymi niepełnosprawnościami

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych. GOPS Uchanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

„Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi o dostepności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: informatyk@uhanie.pl Marcin Wilkos  informatyk GOPS  lub tel. (697 710 232).
 • Link do strony – Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie

Dostępność architektoniczna

 • do budynku prowadzą 3 wejścia (główne, boczne poprzez Gminny Zakład Komunalny, dodatkowe poprzez Gminny Ośrodek Kultury)
 • do wszystkich wejść prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków,
 • przy wejściu dodatkowym na poziomie parteru zamontowano dzwonek do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na poziomie parteru
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,  § do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, § nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny