Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE na rok szkolny 2021/2022

Utworzono dnia 01.09.2021
Czcionka:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE na rok szkolny 2021/2022

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1. stypendium szkolne;

2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są: • zamieszkali w Gminie Uchanie:

1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528 zł.

2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne ( w wieku 3-6 lat),

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne „zerówka”,

• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Uchanie, • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,

• jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528 zł, • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

• studentom szkół wyższych i licencjackich,

• słuchaczom kwalifikowanych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne ( w wieku 3-6 lat),

• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne „zerówka”,

• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Uchanie,

• w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,

• studentom szkół wyższych i licencjackich,

• słuchaczom kwalifikowanych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

• Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

1. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,

3. wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,

4. pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty,

5. zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym.

• Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

1. zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,

2. pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,

3. przybory szkolne, artykuły papiernicze,

4. plecak, tornister, torbę szkolną,

5. strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.: kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki, dres lub spodnie i bluza, obuwie sportowe,

6. sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie,

7. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (w miesiącach wrzesień – czerwiec).

• Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

1. pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa,),

2. pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

• Świadczenia pieniężnego jeżeli na podstawie propozycji komisji stypendialnej organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formie w/w jest niemożliwe.

WAŻNE ! Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: podręczniki i lektury do klasy do której nie uczęszcza stypendysta, rowery, części do rowerów, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, strój na studniówkę, komunię, obozy i zimowiska rekreacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, meble, śpiwory, namioty, opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, wyżywienie oraz rachunki za Internet z usługą TV.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Rozliczenie stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. za okres od września 2021 r. do grudnia 2021 r. nastąpi jednorazowo, w terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedstawieniu w terminie do 15 grudnia 2021 r. wystawionych na uprawnionego ucznia lub rodzica oryginałów faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym,

2. za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2022 r., po przedstawieniu w terminie do 15 czerwca 2022 r. wystawionych na uprawnionego ucznia lub rodzica oryginałów faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym. Dopuszczalny jest zwrot poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie wystawionych w okresie dwóch miesięcy poprzedzających rozpoczęcie danego roku szkolnego (tj. lipiec i sierpień).

UWAGA! • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na uprawnionego ucznia lub rodzica,

• przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,

• ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na fakturze),

• odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,

• stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów. Terminy składania wniosku na stypendium szkolne: 1. do 15 września danego roku szkolnego, 2. do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego: • wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach lub pobrać w załączniku,

• dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach. Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

• wniosek można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach lub pobrać w załączniku,

• dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach ul. Partyzantów 1 22-510 Uchanie Pokój nr. 18 (Pani Dorota Rosińska tel. 84 6577236)

Załączniki:

- wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach,

- zaświadczenie o wynagrodzeniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

Utworzono dnia 03.09.2021, 07:14

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Utworzono dnia 01.09.2021, 08:20

Wniosek o przyznanie świadczenia

Utworzono dnia 01.09.2021, 08:19

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny