Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY UCHANIE W OKRESIE OD 17.09.2018 r. DO 21.12.2018 r.

Utworzono dnia 14.08.2018
Czcionka:

Uchanie, dnia 14.08.2018 r.

Znak:GOPS.ZO.1.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach
ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie
Tel. (84) 6577-236
NIP 919-14-28-563 Regon 950006033
e-mail: gopsuchanie2@poczta.onet.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY UCHANIE W OKRESIE OD 17.09.2018 r. DO 21.12.2018 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Uchanie
w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykaz placówek oświatowych, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe:
- Szkoła Podstawowa w Uchaniach
- Szkoła Podstawowa w Teratynie
- Gimnazjum w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu
3. Zamówienie obejmuje przygotowanie, jednego gorącego posiłku w postaci: 2 razy zupa i 3 razy drugie danie w tygodniu dla każdego dziecka, transport i wydawanie posiłków
w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Uchanie, posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze ok. 300 g w dziennych ilościach wskazanych w załączniku nr 3. Wykonawca dostarcza również jednorazowe naczynia na których wydawane będą posiłki lub dostarcza posiłki w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami. Naczynia jednorazowe oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz przechowywać próby posiłków do badań Sanepidu.
5.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, dowóz ciepłych posiłków do szkół samochodem spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, transport obiadów
w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
6. Menu powinno zawierać 5 rodzajów zup oraz 5 posiłków drugodaniowych.

Do złożonej oferty Wykonawca załącza proponowany jadłospis uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z zapytania ofertowego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wynikającą z realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w sposób niezgodny z wymogami sanitaro – epidemiologicznymi oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
8. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki.
9. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymania posiłków. Liczba dzieci może być weryfikowana
z 1 dniowym wyprzedzeniem.
10. Zmiana ilości posiłków jest możliwa po uzgodnieniu z dyrektorem placówki
i zatwierdzeniu tej zmiany przez zamawiającego.
11. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego wydanie posiłków.
12. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indywidualnie
z dyrekcją szkoły.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na realizację zamówienia.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin: Od 17.09.2018 r. do 21.12.2018 r.
Miejsce: Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Uchanie w formach i ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru- załącznik nr 1,

2. Oświadczenie Wykonawcy wg. załączonego wzoru – załącznik nr 2

3. Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia Sanepidu na prowadzenie usługi cateringowej.

4. Dokument potwierdzający dopuszczenie przez Sanepid środka transportu wykorzystywanego do przewozu posiłków.

5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający prowadzenie prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

6. Jadłospis z uwzględnieniem gramatury i kaloryczności proponowanych posiłków.

7. Kalkulacja miesięczna jednego posiłku brutto – wraz z transportem.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie faxem lub drogą elektroniczną.

2. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.

Nr. Tel/fax 84 6577-236
e-mail: gopsuchanie2@poczta.onet.pl

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do kontaktu z Wykonawcą:

Anna Adamczyk  – Tel. 84 6577 236

VII. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę z dopiskiem:

„ Oferta cenowa na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Uchanie
w okresie od 17.09.2018 r. do 21.12.2018 r. „

należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach ul. Partyzantów 1,
22-510 Uchanie pok. Nr 18, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie
do dnia 29.08.2018  r. do godz. 1000.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym należy przedstawić cenę brutto za wykonane zamówienie. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty:

1.Cena – 80%.
2. Urozmaicenie posiłków/jakość – 20 %.

 

Załączniki:

  1. Formularz cenowo- ofertowy
  2. Oświadczenie wnioskodawcy
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Wzór umowy

 

……………………………..                                             ……………………………
Pieczęć zamawiającego                                                        Podpis zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 14.08.2018, 13:12

Załącznik - umowa

Utworzono dnia 14.08.2018, 13:12

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Utworzono dnia 14.08.2018, 13:12

Załącznik nr 1 - oferta

Utworzono dnia 14.08.2018, 13:12

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny